เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

ITA ปี 2563
ITA ปี 2563

การเปิดเผยข้อมูล

1. ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

     01 โครงสร้าง

     02 ข้อมูลผู้บริหาร

     03 อำนาจหน้าที่

     04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

     05 ข้อมูลการติดต่อ

     06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

     07 ข่าวประชาสัมพันธ์     - ปี 2563

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

     08 Q&A     - ปี 2563

     09 Social Network     - ปี 2563

 

2. การบริหารงาน

การดำเนินงาน

     010 แผนดำเนินงานประจำปี     - ปี 2563

     011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี     - ปี 2563  รอบ 6 เดือน

     012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี    - ปี 2562

การปฏิบัติงาน

     013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน     

การให้บริการ

     014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

     015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ     

     016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

     017  E – Service

 

3. การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี     - ปี 2563 รอบ 6 เดือน

     020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

     021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

            1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

            2. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ 2563

            3. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

     022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

            1. ข่าวประกวดราคา / ผลจัดซื้อจัดจ้าง

            2. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ

      023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

            1. เดือนตุลาคม 2562   2. เดือนพฤศจิกายน 2562  3. เดือนธันวาคม 2562   4. เดือนมกราคม 2563

            5. เดือนกุมภาพันธ์ 2563   6. เดือนมีนาคม 2563   7. เดือนเมษายน 2563

      024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

            1. เดือนตุลาคม 2561   2. เดือนพฤศจิกายน 2561  3. เดือนธันวาคม 2561  4. เดือนมกราคม 2562

            5. เดือนกุมภาพันธ์ 2562   6. เดือนมีนาคม 2562    7. เดือนเมษายน 2562  8. เดือนพฤษภาคม 2562

            9. เดือนมิถุนายน 2562   10. เดือนกรกฎาคม 2562  11. เดือนสิงหาคม 2562  12. เดือนกันยายน 2562

 

4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  - ปี 2563

     026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  - ปี 2563

     027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    - ปี 2563

     028 รายงานผลการบริหารและทรัพยากรบุคคลประจำปี   - ปี 2562

            

5. การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน    - ปี 2563

     030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน     - ปี 2563

     031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี     - ปี 2563

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น      - ปี 2563

     033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม      - ปี 2563

 

การป้องกันการทุจริต

(1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร      - ปี 2563

     035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

            1. ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน  - ปี 2563

            2. คำขวัญเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ รณรงค์ต่อต้านการทุจริต     - ปี 2563   

            3. นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมิน

                คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   - ปี 2563

       

2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

     - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

     037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

           1. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   - ปี 2563

           2. คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  - ปี 2563

         

3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

     038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

            1. ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

            2. ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่

            3. ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 

4. แผนป้องกันการทุจริต

     039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต     - ปี 2563

     040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน    - ปี 2563  (รอบ 6 เดือน)

     041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี                 - ปี 2562  (รอบ 6 เดือน)   (รอบ 12 เดือน)

 

(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

    042 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน    - ปี 2563

    043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   - ปี 2563

 

 

 

 

 

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2563, 16:29
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...