เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

 


 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

1 มิถุนายน 2563

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
1 มิถุนายน 2563

   


 

 

   เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์    ขอเชิญร่วมรณรงค์ป้องกันการรับสินบน

ตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันปราบปรามการทุจริต

   โดยสมัครเป็นเครือข่ายป้องกันการทุจริต  หรือหากพบเห็นการทุจริต

หรือรับสินบนของพนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์   

โปรดแจ้ง  ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

 

            
 
    
 

    
 


 

 ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (พค 63)
กำหนดการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และพ่นฆ่าเชื้อไข้หวัดนก (พค 63)
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
ขอปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรเป็นการชั่วคราว (COVID-19)
หลักเกณฑ์และแนวทางในการติดต่อราชการกับเทศบาลฯ (COVID-19)
สภาเทศบาลฯ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคไรรัสโคโรน่า 2019
ปิดเรียนกรณีพิเศษ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 17-31 มีค 63
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ 28 กพ 63
ประกาศกำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563

อ่านทั้งหมด...ดูผลโหวตทั้งหมด


ข่าวกิจกรรม
ภาพการประชุมประชาคมชุมชนตำบล (28 พย 62)
ภาพการประชุมประชาคมชุมชน ม.6 (15 พย 62)
ดูทั้งหมด...
ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง
2 ก.ค. 2563 ตรวจรับ - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนวัดท่าเขา-ซอยหินเพลิง หมู่ 13
30 มิ.ย. 2563 ผล - จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1/2563)
26 มิ.ย. 2563 ผล - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัดฯ (1/2563)
8 มิ.ย. 2563 ผล - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัดฯ (1/2563)
18 พ.ค. 2563 ตรวจรับ - ประกวดราคาปรับปรุงผิวจราจร Over-Lay ฯ บริเวณถนนแหลมสิงห์ 12 หมู่ 2
18 พ.ค. 2563 ตรวจรับ - ประกวดราคาปรับปรุงผิวจราจร Over-Lay ฯ บริเวณถนนแหลมสิงห์ 1 หมู่ 2
13 พ.ค. 2563 ตรวจรับ - ปรับปรุงถนนดินหินผุ บริเวณถนนซอยบ้าน น.ส.พิศมัย หมู่ 5
8 พ.ค. 2563 ตรวจรับ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณทางเข้าที่สาธารณะประโยชน์ (เนินถนน) หมู่ 5
15 เม.ย. 2563 ผล - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณทางเข้าที่สาธารณะประโยชน์ (เนินถนน) หมู่ 5
13 เม.ย. 2563 ผล - ปรับปรุงถนนดินหินผุ บริเวณถนนซอยบ้าน น.ส.พิศมัย หมู่ 5

อ่านทั้งหมด...


ลิงค์ Link
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออก
- รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
- www.localsociety.org
- คณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว
- ท้องถิ่นดอทคอม


สถานที่ท่องเที่ยว